Opłaty

Opłata sądowa

Opłatę sądową od wniosku o wpis do księgi wieczystej, podlegającego zamieszczeniu w akcie notarialnym, strona czynności prawnej, na której spoczywa obowiązek poniesienia opłaty, uiszcza gotówką, do rąk notariusza lub na rachunek bankowy kancelarii notarialnej. Pobrane opłaty notariusz przekazuje, dokonując wpłaty na rachunek bankowy sądu rejonowego właściwego do rozpoznania wniosku o wpis do księgi wieczystej lub bezpośrednio w kasie tego sądu. Wysokość pobieranej przez notariusza opłaty sądowej od wniosku o wpis do księgi wieczystej regulują przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90 poz. 594 z późn. zm.).

Taksa notarialna

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone każdorazowo na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 237).

Podatki

Notariusz, jako płatnik, obowiązany jest na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczy to tylko czynności przewidzianych w ustawie, dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Numery kont

Wpłaty taksy, opłat, podatków: 21 1050 1025 1000 0092 7189 1278
Wpłaty depozytów: 59 1050 1025 1000 0092 7189 2243

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu osobiście, telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza:

11 + 14 =